GDPR

Partner och ansvar för behandling av dina personuppgifter

I denna personuppgiftspolicy beskrivs hur Learning Pro Point AB (med org. nummer: 556792-1126) hanterar personuppgifter.

Vi vill också tydliggöra det ansvar vi har för att skydda dina rättigheter och din integritet genom att förklara hur vi använder de personuppgifter du delar med oss och varför de behövs.

Learning Pro Point AB (”vi”, ”oss” eller ”Learningpoint” i denna policy), är personuppgiftsansvarig för behandling och insamling av de personuppgifter vi samlar från dig. Org. nummer: 556792-1126, med adress S:t Eriksgatan 33A, 112 39 Stockholm, 08-410 23 410, e-post info@learningpoint.se

Vi är måna om din integritet och vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom vår Personuppgiftspolicy. Denna behandlar bl.a. följande:

 • Vilka typer av personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål.
 • När och hur vi delar personuppgifter med samarbetspartners.
 • Hur länge vi sparar dina personuppgifter och för vilka ändamål.
 • Dina rättigheter, inklusive hur du får tillgång till och hur du uppdaterar dina personuppgifter

Vi har försökt att utforma denna policy så enkel som möjligt, i fall du är obekant med begrepp som till exempel personuppgiftsansvarig, kan du läsa mer om dessa begrepp här.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

Ändamål för hantering av
 • Försäljning
 • Offerter
 • Beställningar
 • Utbildning
Behandlingar som utförs
 • Leveranser
 • Fakturering
 • Reklamationsärenden
Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • Adress, e-post och telefonnummer
 • Köpinformation (t.ex. vilka produkter eller vad som har beställts)

Laglig grund: Fullgörande av avtal. Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras.

Lagringsperiod: Som kund till oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig med marknadskommunikation så länge du har en kundrelation med oss.

När vi är skyldiga att spara uppgifter enligt lag lagras uppgifterna i enlighet med den tid som lagstiftningen kräver.

Ändamål för hantering av
 • Inbjudningar
 • Event
 • Seminarium
Behandlingar som utförs
 • Kommunikation innan och efter deltagande i ett event eller seminarium t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar
Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • Adress, e-post och telefonnummer
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i seminarium och/eller event.

Lagringsperiod: Som kund till oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig med marknadskommunikation så länge du har en kundrelation med oss.

Ändamål för hantering av
 • Kundserviceärenden
 • Kundkontakt
Behandlingar som utförs
 • Kommunikation och besvarande av frågor om produkter via digitala kanaler, inklusive sociala medier och e-post
 • Behandling av support­ärenden inklusive teknisk support via e-post
Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • Adress, e-post och telefonnummer
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt
 • Serviceärendets art
 • Tekniska uppgifter om datamiljö

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden och övrig kontakt mellan oss och dig.

Lagringsperiod: Som kund till oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för fortsatt kontakt så länge du har en kundrelation med oss.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina beställningar och köp, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: namn, adress, e-post och telefonnummer.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Bokföring
 • Revision
 • Fakturering
 • Kundregister

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till rättelse, radering, begränsning samt rätt att invända mot behandling
Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon information vi har är felaktig ber vi dig att informera oss om detta. Du kan närsomhelst begära att få dina personuppgifter rättade.
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade bl.a. för det fall de inte längre behövs för ändamålet, laglig grund eller om behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar detta.
Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning samt när dina personuppgifter behandlas för att skicka direktmarknadsföring till dig.
Vi kommer uppdatera och radera dina uppgifter, med undantag för om vi har rätt att fortsätta behandla dem för legitima syften.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande. Vi arbetar löpande med inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.
Vi utbildar vår personal löpande i dataskyddsfrågor och våra anställda har även strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Ändringar av vår policy

Denna policy ersätter alla tidigare versioner. Vi kan närsomhelst ändra policyn. Vid omfattande ändringar kommer vi klart och tydligt informera om detta på vår webbplats inklusive, i fall vi bedömer det lämpligt, med ett e-post till dig om ändringarna av personuppgiftspolicyn.

Senast uppdaterad: april 2018

GDPR