Begrepp inom GDPR

Personuppgift: Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, e-post och IP-nummer, som kan kopplas till fysiska personer.

Personuppgiftsansvarig: Personuppgiftsansvarig är den aktör som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde: Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för ett företags räkning och enligt deras instruktioner.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Lichtenstein.

Samtycke: Varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande behandling, godtar behandling av personuppgifter.

Intresseavvägning: Den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter mot personuppgiftsansvariges berättigande intresse.